Prijava

Trenutno poteka akcija brezplačne objave ponudb.

Pravila in pogoji uporabe spletne strani Kupujmo domače www.kupujmodomace.si

Za uporabo spletne strani Kupujmo domače www.kupujmodomace.si se mora uporabnik strinjati s spodaj navedenimi pravili uporabe. Sprejem teh pravil je pogoj za uporabo spletne strani www.kupujmodomace.si. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko odda ponudbo ali preko ponudbe kaj kupuje. Nadaljnja uporaba spletne strani Kupujmo domače po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja.

 

Spletna stran www.kupujmodomace.si je posredniški sistem med kupci in prodajalci.

 

Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja. Uporabnik je dolžan vsa zahtevana polja izpolniti z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se bo upravljavec strani www. kupujmodomace.si - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju upravljavec) pri opravljanju storitev za uporabnika po tej pogodbi, seznanil z osebnimi in zaupnimi podatki uporabnika, praviloma v obsegu, ki se nanaša in je omejen na izvajanje storitev po tej pogodbi ter za obdobje veljavnosti te pogodbe oz. do poteka roka hrambe ali izpolnitve namena obdelave posameznih osebnih podatkov.

 

Upravljavec za namen izvajanja storitev iz te pogodbe obdeluje osebne podatke, ki mu jih posreduje uporabnik ali pa se bo upravljavec z njimi seznanil ob opravljanju storitev po tej pogodbi. Upravljavec se zavezuje zagotoviti ustrezne postopke in ukrepe, kot jih zahteva veljavna slovenska zakonodaja o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR). To zajema, vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje zlorab in kršitev varstva osebnih podatkov, s katerimi se bo upravljavec seznanil, kar med drugim zajema, da bo upravljavec uporabljal lasten pravilnik s katerim bo uredil lastno varovanje osebnih podatkov, imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, redno izvajal usposabljanje zaposlenih o pomenu in načinih varovanja osebnih podatkov ter skrbel za nadzor in varstvo podatkov v primeru podobdelovalcev. Upravljavec bo zagotovil fizično varovanje osebnih podatkov tako, da neupravičene tretje osebe do tega ne bodo pristopale, v primeru obdelave podatkov na elektronskih napravah pa bodo le te zaščitene z geslom.

 

Upravljavec si pri obdelavi lahko pomaga z morebitnimi podizvajalci, pod pogojem, da bo ustrezno poskrbel za enak standard varovanja osebnih podatkov pri pogodbenih podobdelovalcih. Uporabnik lahko od upravljavca po predhodni pisni najavi zahteva informacije in poročila o zagotavljanju postopkov in ukrepov varstva osebnih podatkov, ki so predmet naročila, ter informacije v zvezi z morebitnimi pogodbenimi podobdelovalci. Upravljavec je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja, pisno obvestiti uporabnika. Upravljavec se obvezuje uporabniku aktivno pomagati, v primeru, da posameznik uveljavlja svoje pravice iz varstva podatkov po GDPR ali slovenski zakonodaji.

 

Kupujmo domače, njeni upravljavci in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih ponudb in njihovo vsebino. Za ponudbo, vključno s slikami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki to ponudbo odda.

 

Objava ponudb je plačljiva. Cena in pogoji plačila so razvidni iz cenika, dostopnega na strani www.kupujmodomace.si. S potrditvijo oddaje ponudbe po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do oddaje ponudbe, je pogodba med upravljavcem spletne strani Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in med uporabnikom sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava ponudbe za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po prejetem plačilu opravljena.

 

Uporabniki spletne strani Kupujmo domače se zavezujejo, da bodo njihove vsebinske in slikovne ponudbe resnične; da ne bodo oglaševali blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma kaznivega dejanja, bo www.kupujmodomace.si sodelovala z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal ponudb, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Uporabniki v svoje ponudbe ne smejo prepisovati ali kopirati vsebin iz ponudb drugih uporabnikov.

 

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku.

 

Uporabniki se obvežejo, da ne bodo objavljali ponudb za koga drugega brez njegovega soglasja.

 

Ponudba mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se ga prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V ponudbah ni dovoljeno ponujati drugih pridelkov, izdelkov ali storitev ali česarkoli, kar ni direktno predmet prodaje. Uporabniki dodatne podatke o kmetiji, načini pridelave oziroma predelave vpišejo v polja, ki so temu namenjena.

 

Slike v ponudbi morajo biti slike pridelka oziroma izdelka, ki se prodaja. Slike ali logotipe kmetije uporabniki vnesejo v za to namenjeni rubriki pri opisu kmetije.

 

V eno ponudbo je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta (npr. ozimnica).

 

Ponudba mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.

 

Uporabnik za isti pridelek, izdelek ali storitev objavi samo eno ponudbo. Prav tako ni dovoljena objava ponudb za isti predmet v dveh različnih kategorijah.

 

S sprejemom ponudbe s strani kupca se vzpostavi med ponudnikom blaga in kupcem obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalci in kupci. Kupujmo domače ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

 

Upravljavec sistema si pridružuje pravico dopolnjevanja in popravljanja ponudbe ter izbrisa oziroma neobjave ponudbe, če meni, da bi objava takšne ponudbe škodovala sistemu ali njegovemu lastniku - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavci strani www.kupujmodomace.si si tudi pridržujejo pravico nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali strani Kupujmo domače, njenim upravljavcem oziroma lastnikom, presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

 

Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Spletna stran Kupujmo domače ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo katerega koli uporabnika zlorabljeno, ponudbe in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

 

Z objavo na www.kupujmodomace.si se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu, preko elektronske pošte in na osebno). Uporabnik mora imeti delujoč elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

 

Upravljavec bo z uporabnikom občasno komuniciral preko elektronske pošte, SMS sporočil in z drugimi oblikami komunikacije, za namen izvajanja te pogodbe, zlasti pa za aktivnosti, ki so povezani s spletno stranjo www.kupujmodomace.si. izvajanjem projekta Kupujmo domače ter spodbujanjem neposredne prodaje na kmetiji. Ta sporočila upravljavca lahko vsebujejo reklamna sporočila. Upravljavec spletne strani Kupujmo domače se zavezuje, da bo elektronske naslove in druge osebne podatke uporabnikov posredoval drugim le za namen delovanja spletne strani, izvajanja projekta Kupujmo domače ter spodbujanja neposredne prodaje na kmetijah.

 

Uporabniki se strinjajo, da lahko Kupujmo domače njihovo ponudbo, vključno s fotografijami, v promocijske namene objavi tudi v drugih medijih. Kupujmo domače v drugih medijih ne bo objavil podatkov uporabnika, ki niso vidni na spletni strani www.kupujmodomace.si.

 

Vsebina spletne strani www.kupujmodomace.si je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela strani www.kupujmodomace.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca strani www.kupujmodomace.si, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletno stran Kupujmo domače neizključno ter časovno in teritoralno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svojo ponudbo.

 

Uporabnike se lahko preko spletne strani Kupujmo domače kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni dovoljeno reklamiranje kakšne storitve ali izdelka.

 

Upravljavci strani Kupujmo domače si pridržujejo pravico nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletni strani www.kupujmodomace.si, njenim upravljavcem oziroma lastnikom.

 

Upravljavec strani Kupujmo domače in njeni lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, neobjave oziroma izbrisa ponudbe ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so ponujene 'takšne kot so', brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru Kupujmo domače, njen upravljavec in lastniki ne bodo odgovorni za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Kupujmo domače si v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala www.kupujmodomace.si.

 

Upravljavec strani Kupujmo domače si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost strani in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik ponudbe oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Kupujmo domače ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svoje ponudbe, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik pravočasno poskrbi za podaljšanje ponudbe in sam pri sebi shrani vsebino in slike ponudbe, če jih bo želel kasneje uporabiti ponovno ali v kakšnem drugačnem kontekstu.

 

Upravljavec strani Kupujmo domače si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami.

 

Več o politiki varstva osebnih podatkov si lahko preberete na povezavi https://www.kgzs.si/kgzs/politika-zasebnost

 

Podatki o upravljavcu spletne strani Kupujmo domače:

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Gospodinjska ulica 6

1000 Ljubljana

Matična številka: 1332848

Davčna številka: SI47075406

Davčni zavezanec: DA

Transakcijski račun: 01100-6370234570

Spletna stran: http://www.kgzs.si/